Sigma YMM

6 Aralık 2013

SİRKÜLER NO: 2013/ 110– VUK            

 

Konu: Elektronik defter tutma uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin Maliye Bakanlığınca yapılan ek açıklama ve konuyla ilgili hatırlatmalar hakkında.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı’nca, 14.12.2012 tarihinde yayımlanan 421 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,

1.1. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlara,

1.2. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara,

2.1. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (bilumum gazlı içecekler, alkollü içecekler ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenlere,

2.2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (bilumum gazlı içecekler, alkollü içecekler ve tütün mamülleri) imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara,

2013 takvim yılı içerisinde elektronik fatura düzenleme, 2014 takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutma uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti (Bakınız: 2013/029 sayılı sirkülerimiz).

421 No’lu Tebliğe göre, 2013 takvim yılı içerisinde elektronik fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu kılınan mükelleflerin 01 Eylül 2013 tarihi itibariyle; 2014 takvim yılı içerisinde elektronik defter uygulamasına geçmeleri zorunlu kılınan mükelleflerin 01 Eylül 2014 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmuş olması gerekmekte olup elektronik defter yazılımlarını kendileri geliştiren mükelleflerin ise 01 Eylül 2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bakınız: 2013/092 sayılı sirkülerimiz.)

Anılan Tebliğe göre e-fatura düzenleme zorunluluğu getirilen ve e-fatura sistemine kayıtlı mükelleflerin e-faturaya geçtikleri tarihten itibaren birbirlerine e-fatura düzenlemeleri zorunlu olup kâğıt ortamında fatura düzenlemeleri mümkün olmayacak ve e-fatura sistemindeki mükelleflerin birbirlerine düzenleyecekleri kâğıt ortamındaki faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Benzer şekilde elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler, başvurularının kabul edildiği yıl e-deftere geçene kadar kağıt ortamında, başvuruları kabul edildikten sonra ise içinde bulundukları yılbaşından itibaren e-defter tutacaklardır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 26 Kasım 2013 tarihinden itibaren internet sitesinde yayınlanmaya başlanan 67 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin ek açıklama yapmıştır.

67 No’lu VUK Sirkülerine göre, “1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

“Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacaklardır. Buna göre 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

“a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren,

“b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

“c) Özel hesap dönemine tabi olanların 01 Aralık 2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.”

Diğer yandan, 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3.3.4 üncü bölümüne göre aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

2014 takvim yılına ait yasal defterler için açılış tasdiki yaptırılmalı, elektronik defter tutmaya başlanılan tarihte ise kapanış tasdiki yaptırılarak elektronik deftere geçildikten sonraki ilk ayda oluşturulacak elektronik defterlerde ilgili hesap döneminin başından içinde bulunulan döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer verilmelidir.

Diğer taraftan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca 19 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ”in “Yevmiye defteri” başlıklı 6 ncı maddesine göre, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin “ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak” tarih sırasıyla ve "madde" halinde düzenli olarak yazılacağı yevmiye defterindeki yevmiye maddeleri; madde sıra numarası, tarih, borçlu hesap, alacaklı hesap ve tutar yanında “Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları”nı da içerecektir (Bakınız: 2013/038 sayılı sirkülerimiz).

Bu durumda yevmiye defteri tutmak zorunda tüm tacirler öncelikle, tutacakları yevmiye defterine kayıtlarını tarih sırasıyla ve "madde" halinde yazmak durumundadırlar. Ayrıca bu yevmiye maddelerinde, işleme ait belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları da yer alacaktır.

Bir başka ifade ile her alış veya satış faturasının; perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti şeklindeki perakende satış vesikasının; gider pusulası, müstahsil makbuzu gibi diğer belgelerin, bankalar tarafından düzenlenen fatura yerine geçen dekontlar ile hesap ekstrelerinin, kredi kartı ekstreleri, sigorta poliçeleri ile zeyilnameler, döviz alım-satım belgeleri, işlem sonuç formları vb. belgenin her bir belge türü itibariyle ayrı yevmiye maddesi olarak kayıtlara alınması ve açıklamasında belgenin türü, tarih ve sayısına yer verilmesi ya da birden fazla belge birlikte aynı yevmiye maddesinde muhasebeleştirilecek ise açıklamasında o maddeye dayanak olacak tüm belgelerin her birinin türleri, tarih ve sayılarına yer verilmek suretiyle kayıt oluşturulması gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Yer verilen konularda ek bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

SİGMA

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.